Splošni pogoji nagradne igre »pHARMONIA«

Splošni pogoji nagradne igre

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Organizator nagradne igre je družba AdriaSonara, strokovno svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka: 6744087000, ID št. za DDV: SI 93172621 (v nadaljevanju organizator).

Podari se (nagrada):

 • 5 x darilni paket Zvezdar za doživetje do višine 42 EUR.

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

K nagradni igri lahko pristopijo vsi, ki v času od dne 22. 06. 2022 do dne 31. 08. 2022 pravilno odgovorijo na zastavljeno nagradno vprašanje:

Kako se pravilno izgovori ime revije pHARMONIA?

 1. farmonija
 2. harmonija
 3. pharmonija

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci družbe AdriaSonara, strokovno svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka: 6744087000, ID št. za DDV: SI 93172621 ali njihovi ožji družinski člani.

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Nagradna igra traja v času od dne 22. 6. do dne 31. 8. 2022.

Nagradno vprašanje je objavljeno na zadnji strani revije pHARMONIA in spletni strani www.pharmonia.si.

Udeleženci pravilen odgovor – možen je le eden izmed treh podanih, pošljejo na e-naslov: info@adriasonara.eu.

Udeleženci morajo k odgovoru pripisati še naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka in e-naslov.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

Datum začetka in zaključka nagradne igre je: od dne 22. 6. do dne 31. 8. 2022 do 23.00 ure.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.pharmonia.si.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 4. odstavka 3. člena teh pogojev si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator izžreba drugega dobitnika.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

 1. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Komija bo žrebanje nagrad izvedla 5. 9. 2022 ob 10.00 uri.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj e-naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.pharmonia.si.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.pharmonia.si najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede soorganizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

 1. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade v roku 30 dni od dneva, ko ga organizator po e-pošti pozove naj prevzame nagrado. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Če nagrajenec v 30 dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Prevzem nagrade pa je možen tudi osebno na sedežu organizatorja na naslovu: Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana. Ob osebnem prevzemu mora nagrajenec predložiti osebni dokument.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v e-mailu – ime in priimek, naslov, davčna številka in e-naslov. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov.

Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na e-naslov: info@adriasonara.eu. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene: izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence), objave nagrajencev na spletni strani (velja samo za nagrajence).

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani www.pharmonia.si.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@adriasonara.eu.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 1. 6. 2022.

V Ljubljani, dne 1. 6. 2022

 

AdriaSonara d.o.o.

 

Izžrebanci so objavljeni TUKAJ.

 
pHarmonia lgotip

Prijavni obrazec

Če želite prejemati naše strokovne medicinske vsebine, izpolnite obrazec:
Potrebujete pomoč?
pHarmonia pHarmonia logotip
Revija pHARMONIA in portal pharmonia.si sta namenjena zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom. Bralce in uporabnike na poljuden način obveščata o novostih s področja omenjenih strok, obenem pa ponujata pester izbor vsebin za vse razmišljujoče, ki tudi v sprostitvi iščejo nove izzive.
Izdajatelj

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Predstavitveni
video (1:25 min)
Uredništvo

Urednica
Nives Pustavrh
041 330 606
nives.pustavrh@adriasonara.eu
zdenka.melansek@adriasonara.eu

Oglasno trženje
Barbara Pučnik
051 609 366
barbara.pucnik@adriasonara.eu

O nas